Picture of Set Svanholm as Otello
Otello

Picture of Set Svanholm's statue

Picture of Set Svanholm's statue

Picture of Set Svanholm  as Figaro
Figaro

Picture of Set Svanholm  with family
with family

Picture of Set Svanholm  at home
at home

Picture of Set Svanholm  as Lohengrin
Lohengrin

Picture of Set Svanholm  in Sieggfried
Siegfried

Picture of Set Svanholm  in Aida
Aida

Picture of Set Svanholm  as Sigfried
Siegfried

Picture of Set Svanholm as Tristan
Tristan

Picture of Set Svanholm