Asian Tenors Index


Chang, Dai, Deng, Fueda, Fujiwara, Gonzaga, Higashiono, Ichihara, Igarashi, Yamagi, Hyo-Jong Kim, Nam-Doo Kim, Lee, Matsuyama, Mok, Murakami, Nagata, Nakajima, Ohno, Okuda, Park, Sakai, Shibata, Shin, Takada, Taya, Velasco, Wu, Yonezawa